direct naar inhoud van Artikel 3 Centrum
Plan: Musselkanaal Centrum fase 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0802-vs02

Artikel 3 Centrum

3.1 Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen voor:
  • 1. detailhandel met uitzondering van detailhandel in motorbrandstoffen;
  • 2. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen;
  • 3. woningen, al dan niet in combinatie met beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
  • 4. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. het behoud en herstel van cultuurhistorische waarden;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. wegen, woonstraten en paden;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. water;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • h. tuinen, erven en terreinen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van de in lid 3.1 sub a genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage van een bouwvlak mag ten hoogste het in het bouwvlak aangegeven percentage bedragen;
 • c. het aantal woningen mag ten hoogste 25 bedragen;
 • d. de oppervlakte van een woning mag ten hoogste 150 m² bedragen;
 • e. de goothoogte van een gebouw mag ten hoogste de in het bouwvlak aangegeven goothoogte bedragen;
 • f. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste de in het bouwvlak aangegeven bouwhoogte bedragen.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
 • b. erf- en terreinafscheidingen mogen voor de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan uitsluitend transparant zijn;
 • c. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 6 m bedragen;
 • d. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen.