direct naar inhoud van 3.2 Structuurverbetering
Plan: Musselkanaal Centrum fase 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0802-vs02

3.2 Structuurverbetering

Ondanks de duidelijke orthogonale opzet van Musselkanaal, zou de structuur van het centrum kunnen worden verbeterd. De grootste verbeteringen zijn te behalen bij de overgangen tussen de primaire, secundaire en tertiaire bebouwingsstroken. De vele ZW-NO verbindingen hebben weinig hiërarchie en zijn op een aantal plaatsen ongelukkig vormgegeven. Door deze verbindingen een gradatie te geven en de inrichting hierop aan te passen kan de structuur aan helderheid winnen.

Een grote winst kan worden behaald met de introductie van een 'centrumas' over het Havenplein en de Willem Diemerstraat. De centrumontwikkeling, die hier nu al te constateren valt aan, kan worden geconcretiseerd in de benoeming van een dergelijke as. De Willem Diemerstraat krijgt hiermee een andere status en kan zich gaan onderscheiden van de Dirk de Ruiterstraat, J.Kortstraat en de Landbouwstraat.

Aan deze as kunnen vervolgens openbare ruimten worden gekoppeld die passen bij een centrum. Hierbij moet gedacht worden aan voetgangersruimten voor het winkelende publiek en verblijfsruimten voor het verpozende publiek. Deze ruimten kunnen gecombineerd worden met de parkeerterreinen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP0802-vs02_0016.png" figuur 3.9 Centrumas

De centrumas zal op twee manieren vorm moeten krijgen. Enerzijds zal de as met de inrichting van het openbare gebied moeten worden gemarkeerd, anderzijds zal de as met programma moeten worden versterkt. De centrumas en haar aanliggende ruimten hebben een aantal 'trekkers' nodig om publiek te trekken en centrumstatus te krijgen. Hier gaan we in de volgende paragraaf op in.

Met de introductie van een centrumas kan ook een kleinere aanpassing in de verkeersstructuur worden gemaakt. De verkeerssituatie wordt hiermee niet ingrijpend veranderd, maar deze aanpassing zal wel effect hebben. Het betreft hier het rechttrekken van de Willem Diemerstraat in de richting zuidwest-noordoost. De knik in het straatbeloop van de Willem Diemerstraat wordt verwijderd en de straat komt meer centraal tussen de bebouwing te liggen. Dit biedt de voetgangers aan de zuidzijde van deze straat meer ruimte.

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP0802-vs02_0017.png" figuur 3.10 Verkeersstructuur Willem Diemerplein

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP0802-vs02_0018.png" figuur 3.11 en 3.12 Foto's centrum Musselkanaal