direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Geldend bestemmingsplan
Plan: Musselkanaal Centrum fase 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0802-vs02

Hoofdstuk 4 Geldend bestemmingsplan

Op dit moment is de bestemming van het perceel geregeld in het bestemmingsplan 'Musselkanaal´. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 29 oktober 2007 door de gemeente Stadskanaal en door Gedeputeerde Staten van Groningen grotendeels goedgekeurd op 15 juli 2008. In dit bestemmingsplan heeft het betreffende perceel de bestemming “Centrumdoeleinden”.

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP0802-vs02_0024.png" figuur 4.1 Uitsnede van de plankaart bestemmingsplan Musselkanaal 2007

In het bestemmingsplan 'Musselkanaal' is in artikel 42, lid e een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij de bestemming “Verkeers- en verblijfsdoeleinden“ wordt gewijzigd in de bestemming “Centrumdoeleinden“ c.q. de onderlinge situering van de bestemming “Centrumdoeleinden” wordt gewijzigd en waarbij de gronden tevens bestemd worden voor de woonfunctie en maatschappelijke voorzieningen. Burgemeester en wethouders zijn hiertoe bevoegd, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

 • 1. De wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding “wijzigingsbevoegdheid ex artikel 42, lid e van toepassing“.
 • 2. Het bebouwingspercentage ten hoogste 50% van de oppervlakte van het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding “herzieningsbevoegdheid ex artikel 42, lid e van toepassing“.

Het bebouwingsgrondvlak is minder groot dan 50%;

 • 3. De woningen op de tweede en hogere bouwlagen worden gebouwd;

Het plan voldoet daar aan;

 • 4. Het aantal te bouwen woningen maximaal 45 bedraagt;

Het aantal woningen is 25;

 • 5. De te bouwen woningen voldoen aan de voor het gebied relevante milieu- en duurzaamheidsaspecten;
 • 6. De woonfunctie geen onevenredige afbreuk doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van functies in de omgeving;

De nieuw te realiseren woningen vormen geen belemmering of beperking voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de functies in de omgeving. In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich reeds een aantal woningen. Deze woningen bevinden zich op een kortere afstand ten opzichte van de functies in de omgeving.

 • 7. De te realiseren woningen in overeenstemming zijn met het gemeentelijke en provinciale woningbouwbeleid;

De 25 te realiseren appartementen zijn in overeenstemming met het gemeentelijke en provinciale woningbouwbeleid. Het gemeentelijk beleid geeft aan dat er een tekort is aan huur- en koopappartementen (met name voor senioren). Hier wordt aan tegemoet gekomen door de realisatie van 25 appartementen.

Indien het plan bij realisatie voldoet aan de eisen van welstand, wordt ook voldaan aan het gemeentelijk streven naar realisatie van voldoende hoogwaardige nieuwbouw. Daarnaast wordt, door het herontwikkelen van stedelijk gebied, voldaan aan het provinciale uitgangspunt, om het landelijk gebied intact te houden.

 • 8. De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer van geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere grenswaarde;

Met het oog op de aanwezigheid van de 30-km wegen Willem Diemerstraat en Badstraat is voor de bouw van de nieuwe appartementen, die direct daaraan grenzen geen verklaring hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk.

 • 9. Geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

Het voorgenomen plan veroorzaakt geen aantasting aan één van de hierboven genoemde aspecten.

 • Het straat- en bebouwingsbeeld wordt verbeterd. De (hoogwaardige) nieuwbouw zorgt zowel in haar uiterlijke verschijningsvorm als met haar programmatische toevoeging voor een verbetering van het straatbeeld. Door de verschillen in bouwhoogte en oriëntatie, sluit de nieuwbouw in maat en schaal aan op de directe omgeving. Met name aan de noordzijde wordt de aansluiting op de omgeving verbeterd. Hier krijgt het gebied een gezicht naar de straat en de daar omliggende functies.
 • De nieuwe bebouwing vormt geen aantasting van de woonsituatie en de sociale veiligheid. Door de toevoeging van appartementen wordt de woonsituatie in het gebied en de omgeving juist versterkt en ontstaat een sociaal veiligere omgeving. Ook de introductie van dienstverlenende en maatschappelijke voorzieningen draagt hier aan bij. Deze functies conflicteren niet met de woonfunctie en bezorgen het gebied activiteit verspreid over de gehele dag.
 • De verkeerssituatie in en rond het gebied wordt met dit plan niet onevenredig aangetast. De verkeersstructuur wordt niet ingrijpend veranderd en zal daarom niet tot significant andere verkeersstromen leiden.
 • De parkeervraag neemt door de toevoeging van woonfuncties en voorzieningen toe. Hier wordt in het plan op geanticipeerd door een vergroting van het parkeeraanbod naar 280 parkeerplaatsen. Hier vallen ook functies onder die nu in de directe omgeving van het plangebied zijn gesitueerd en waarvoor reeds voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
 • Er vindt door de nieuwbouw geen beperking plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. Voor het project is een schaduwberekening gemaakt, waaruit blijkt dat de invloed op de omliggende bebouwing beperkt is. Van april tot september is er geen schaduwwerking op de omliggende gevels.

 • 10. Na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van artikel 12 van toepassing zijn, met dien verstande dat de goot- en bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 15 m bedraagt.

Op dit punt conflicteert de nieuwbouw met de wijzigingsvoorwaarden. De bouwhoogte van één gebouwdeel zal 6 lagen zijn, wat overeenkomt met 19 meter.