direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Onstwedde, Alteveer en Mussel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0803-oh01

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bermen en beplanting;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. gebouwen voor beheer en onderhoud van de onder sub a tot en met d genoemde functies;

waarbij de bestaande landschappelijke waarden in stand worden gehouden;
met daaraan ondergeschikt:

 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. ijsbaan;

met de daarbij behorende:

 • i. verhardingen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstobjecten.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van een gebouw mag ten hoogste 5,5 m bedragen;
 • b. de goothoogte van een gebouw mag ten hoogste 4 m bedragen;
 • c. ten hoogste 2% van het bestemmingsvlak mag worden ingericht voor het bouwen van gebouwen.
10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- of perceelsafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m, of niet hoger dan 2 m indien gebouwd:
  • 1. op een erf of perceel waarop reeds een gebouw staat;
  • 2. meer dan 1 m achter de voorgevel;
  • 3. meer dan 1 m van de weg of het openbaar groen;
 • b. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 6 m bedragen;
 • c. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen;
10.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 • b. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • c. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 • d. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 • e. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.