direct naar inhoud van Artikel 13 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: Onstwedde, Alteveer en Mussel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0803-oh01

Artikel 13 Maatschappelijk - Begraafplaats

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een begraafplaats;
 • b. gebouwen voor onderhoud en beheer;

waarbij de bestaande landschappelijke waarden in stand worden gehouden;
met daaraan ondergeschikt:

 • c. groenvoorzieningen
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. paden en verhardingen;
 • f. parkeervoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • g. terreinen;
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde
13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. ten hoogste 2% van het bestemmingsvlak mag worden ingericht voor het bouwen van gebouwen
 • b. het aantal gebouwen mag ten hoogste één bedragen;
 • c. het bebouwingspercentage van een bouwvlak mag ten hoogste het aangegeven percentage bedragen;
 • d. de goothoogte van een gebouw mag ten hoogste de in het bouwvlak aangegeven goothoogte bedragen;
13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 5 m bedragen;
 • b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen.
13.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 • b. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • c. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 • d. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 • e. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.
13.4 Aanlegvergunning
13.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en opgaande beplanting;
 • b. het graven of dempen van watergangen en waterpartijen.
13.4.2 Toepassing

Het in lid 13.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • het normale onderhoud betreffen;
 • reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen.
13.4.3 Verlening

De in lid 13.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden van de gronden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en percelen.