direct naar inhoud van Artikel 14 Recreatie - Kampeerterrein
Plan: Onstwedde, Alteveer en Mussel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0803-oh01

Artikel 14 Recreatie - Kampeerterrein

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Kampeerterrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. standplaatsen voor kampeermiddelen;
 • b. gebouwen, voorzover ten dienste van het kampeerterrein, ten behoeve van:
   • sanitaire voorzieningen;
   • onderhoud en beheer;
   • een kantine;
 • c. bestaande dienstwoningen, al dan niet in combinatie met beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis, zoals genoemd in de bij deze regels behorende lijst van beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. wegen, straten en paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande dat buiten het bouwvlak – uitsluitend overeenkomstig de bestaande situatie - een gebouw voor sanitaire voorzieningen en een recreatiewoning zijn toegestaan;
 • b. het bebouwingspercentage van een bouwvlak mag ten hoogste het aangegeven percentage bedragen;
 • c. de goothoogte van een gebouw mag ten hoogste de in het bouwvlak aangegeven goothoogte bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste de in het bouwvlak aangegeven bouwhoogte bedragen.
14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
 • b. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 6 m bedragen;
 • c. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 10 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van reclamemasten niet meer dan 6 m bedraagt.
14.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 • b. het gebruik van de gronden voor reclamedoeleinden anders dan voor het op de gronden gevestigde bedrijf;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis, zodanig dat:
  • 1. de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de oppervlakte van de op het bouwperceel aanwezige bebouwing, bouwvergunningsvrije bouwwerken daaronder niet begrepen;
  • 2. de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 45 m2;
  • 3. de beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis niet worden uitgeoefend door in ieder geval een van de bewoners van de woning;
  • 4. de woonsituatie en/of de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden onevenredig worden aangetast;
  • 5. onevenredige parkeerdruk voor de omgeving optreedt;
  • 6. het milieuvergunning- of meldingsplichtige inrichtingen betreft;
  • 7. de reclame-uitingen niet voldoen aan de betreffende regels van de Algemene Plaatselijke Verordening;
 • d. het gebruik van kampeermiddelen ten behoeve van permanente bewoning;
 • e. het gebruik van de gronden voor meer dan 25 kampeerplaatsen;
 • f. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige detailhandel;
 • g. het gebruik van gronden en bouwwerken als horecabedrijf;
 • h. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 • i. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 • j. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.