direct naar inhoud van Artikel 15 Recreatie - Volkstuinen
Plan: Onstwedde, Alteveer en Mussel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0803-oh01

Artikel 15 Recreatie - Volkstuinen

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Volkstuinen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. volkstuinen;

met daaraan ondergeschikt;

 • b. wegen, straten en pleinen;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Op of in de gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 6 m bedragen;
 • b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen.
15.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van gronden voor seksinrischtingen;
 • b. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddel;
 • c. het gebruik van gronden voor opslag van schroot-, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 • d. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 • e. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.