direct naar inhoud van Artikel 16 Sport
Plan: Onstwedde, Alteveer en Mussel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0803-oh01

Artikel 16 Sport

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportterreinen;
 • b. zwembad, sporthal, horeca ten dienste van de voorziening, sportkantine;
 • c. gebouwen voor sportterreinen;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. wegen, straten en paden
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstobjecten.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bestaande oppervlakte van de gebouwen mag met 20% worden uitgebreid;
 • b. de goothoogte van een gebouw mag ten hoogste 4 m bedragen, dan wel de bestaande goothoogte indien deze hoger is;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste 7 m bedragen, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze hoger is.
16.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
 • b. de hoogte van lichtmasten mag ten hoogste 15 m bedragen;
 • c. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 6 m bedragen;
 • d. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen.
16.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • de woonsituatie;
 • het straat- en bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;
 • de (sociale) veiligheid;
 • de brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

ontheffing verlenen van het bepaalde in lid, 16.2.1 onder a voor het oprichten van gebouwen tot ten hoogste 5% van het bestemmingsvlak.

16.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken als horecabedrijf, anders dan een sportkantine;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 • c. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • d. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 • e. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 • f. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.