direct naar inhoud van Artikel 23 Leiding - Gas
Plan: Onstwedde, Alteveer en Mussel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0803-oh01

Artikel 23 Leiding - Gas

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. een hoofdgastransportleiding;

met de daarbij behorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
23.2 Bouwregels
23.2.1 Afstemmingsregel

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (basisbestemmingen) mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

23.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

23.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.
23.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de leiding, ontheffing verlenen van:

 • a. het bepaalde in lid 23.2.1 en lid 23.2.2 en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder;
 • b. het bepaalde in lid 23.2.1 en lid 23.2.3 en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.
23.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de opslag van schroot-, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 • c. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;
 • d. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
23.5 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de leiding, ontheffing verlenen van de gebruiksregels en toestaan dat de gronden worden gebruikt voor de in lid 22.4 sub e tot en met i genoemde activiteiten, mits vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.

23.6 Aanlegvergunning
23.6.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
 • het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 • het aanbrengen van diepwortelende beplanting;
 • het indrijven van voorwerpen in de grond;
 • het permanent opslaan van goederen;
 • het beplanten en/of bebossen van gronden met houtopstanden;
 • het aanbrengen van gesloten verhardingen.
23.6.2 Toepassing

Het in lid 23.6.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

 • het normale onderhoud betreffen;
 • reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
23.6.3 Verleend

De in lid 23.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de hoofdgastransportleiding.