direct naar inhoud van Artikel 25 Waarde - Cultuurhistorie
Plan: Onstwedde, Alteveer en Mussel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0803-oh01

Artikel 25 Waarde - Cultuurhistorie

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het herstel en behoud van cultuurhistorische waarden. De cultuurhistorische waarden van Stadskanaal bestaan in het bijzonder uit kleinschalige historische veenkoloniale bebouwing gesitueerd langs het Stadskanaal op langgerekte kavels en met een logische gerichtheid op een rooilijn die parallel ligt aan het kanaal, een en ander in combinatie met sluizen en bruggen in of over het kanaal uit de bloeiperiode van de Veenkoloniƫn. Zeer kenmerkend en van cultuurhistorische betekenis is ook de tweezijdige opgaande bomenrij aan weerszijden van het kanaal. Een belangrijk toetsingskader voor deze cultuurhistorische waarden is de geldende gemeentelijke welstandsnota. De zuidrand van Onstwedde wordt gekenmerkt door, als het ware, het binnendringen van het omringende landschap in de dorpbebouwing. Het is een gevarieerde overgangszone met situaties waarin gras- en akkerland grenzen aan de bebouwing en soms hiervan ook bedrijfsmatig deel uitmaken. In andere gevallen vormen tuinen, met name groentetuinen, de overgang. Het binnendringen van het omringende landschap in de bebouwing leidt soms tot besloten ruimten met een eigen karakter. Met name is dit het geval met het esgebied tussen de Havenstraat en de Kerklaan. Dit gebied wordt enerzijds duidelijk begrensd door de bebouwing langs de Havenstraat en de bossingel rond de ijsbaan, anderzijds heeft het een duidelijke relatie met het eveneens licht geaccidenteerde esgebied westelijk van de Kerklaan met aan de rand de verspreid gelegen bebouwing. De kerk, met het omgevende kerkhof, is hierin een belangrijk accent. Het karakteristieke van de zuidelijke rand wordt voor een belangrijk deel mede bepaald door de overwegend oorspronkelijke, oude bebouwing van een agrarische structuur en vormgeving. Dit betreft vooral een zone die zich vanaf ongeveer de Kerklaan in westelijke richting uitstrekt. Accenten van grote afstand gezien, zijn de kerk en de met een bossingel omplante ijsbaan.

25.2 Aanlegvergunning
25.2.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), naast de (eventueel) in de basisbestemming genoemde aanlegvergunning, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

  • a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
  • b. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en opgaande beplanting;
  • c. het ophogen, afgraven en egaliseren van gronden;
  • d. het graven of dempen van watergangen en waterpartijen.
25.2.2 Toepassing

Het in lid 25.2.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

  • het normale onderhoud betreffen;
  • reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
  • noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen.
25.2.3 Verlening

De in lid 25.2.1, onder a tot en met d genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden van de gronden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en percelen.