direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandsoffen
Plan: Onstwedde, Alteveer en Mussel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0803-oh01

Artikel 5 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandsoffen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandsoffen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen voor:
  • 1. een verkooppunt van motorbrandstoffen, zonder lpg;
  • 2. een verkooppunt van motorbrandstoffen, met lpg, ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
  • 3. detailhandel in motorbrandstoffen, bijbehorende accessoires, benodigdheden voor motorvoertuigen en weggebonden artikelen;

waarbij de bestaande cultuurhistorische waarden in stand worden gehouden;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • e. erven en terreinen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van het bestaande gebouw aan de Kampweg.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 6 m bedragen;
 • b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van reclamemasten ten hoogste 6 m mag bedragen.
5.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel, tenzij het detailhandel in motorbrandstoffen, bijbehorende accessoires, benodigdheden voor motorvoertuigen en weggebonden artikelen betreft;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de opslag en verkoop van vuurwerk;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken als verkooppunt voor lpg, met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken als vulpunt voor lpg;
 • e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 • f. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • g. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 • h. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 • i. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.
5.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' wordt verwijderd, mits:

 • 1. de betreffende functie ter plaatse is beĆ«indigd;
 • 2. de betreffende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is ingetrokken.