direct naar inhoud van Artikel 6 Bos
Plan: Onstwedde, Alteveer en Mussel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0803-oh01

Artikel 6 Bos

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos en bebossing;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. water en waterhuishoudkundinge voorzieningen;
 • e. het behoud en herstel van landschappelijke en natuurlijke waarden;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. verhardingen;
 • g. hondendressuurclub, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos - hondendressuurclub';

met de daarbij behorende:

 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstobjecten en kunstwerken.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos - hondendressuurclub' mogen gebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

 • a. de hoogte van een gebouw mag ten hoogste 5,5 m bedragen;
 • b. de goothoogte van een gebouw mag ten hoogste 4 m bedragen;
 • c. de oppervlakte van een gebouw mag ten hoogste 50 m2 bedragen;
 • d. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen mag ten hoogste 150 m2 bedragen.
6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 6 m bedragen;
 • b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen.
6.3 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 • b. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • c. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 • d. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 • e. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.
6.4 Aanlegvergunning
6.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • b. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en opgaande beplanting;
 • c. het ontgronden, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden.
6.4.2 Toepassing

Het in lid 6.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • het normale onderhoud betreffen;
 • reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen.
6.4.3 Verlening

De in lid 6.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en natuurlijke waarden van het gebied.