direct naar inhoud van Artikel 30 Algemene wijzigingsregels
Plan: Onstwedde, Alteveer en Mussel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0803-oh01

Artikel 30 Algemene wijzigingsregels

Uitspraak Raad van State:vaststellingbesluit

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • de woonsituatie;
 • het straat- en bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;
 • de (sociale) veiligheid;
 • brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

het plan wijzigen in die zin dat:

 • a. de bestemmingen 'Bedrijf', 'Detailhandel - 1', 'Dienstverlening' en/of 'Horeca' wordt gewijzigd in de bestemmingen 'Wonen - 1', 'Wonen - 2' en/of 'Tuin', alsmede de ligging van het (de) bouwvlak(ken) wordt gewijzigd, mits;
  • 1. de te bouwen woonhuizen voldoen aan de voor het gebied relevante milieuaspecten, waaronder de aspecten geluid en geur;
  • 2. de woonfunctie geen onevenredige afbreuk doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van functies in de omgeving;
  • 3. de te realiseren woningen in overeenstemming zijn met het gemeentelijke en provinciale woningbouwbeleid;
  • 4. de cultuurhistorische waarden van het gebied behouden blijven;
  • 5. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 17, artikel 21 en/of artikel 22 van toepassing zijn;

Deze wijzigingsbevoegdheid is niet van toepassing op gronden bestemd als Bedrijf, voor zover gelegen ten oosten van de Kampsweg en begrensd in het zuiden door de Ter Wuppingerweg en in het noorden door de Mussel Aa te Onstwedde;

 • b. de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' wordt gewijzigd in de bestemmingen 'Detailhandel - 1', 'Dienstverlening', 'Horeca' en/of 'Bedrijf', mits:
   • na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk de artikelen 7, 9, en/of 4 van toepassing zijn;
 • c. de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding ''wro-zone - wijzigingsgebied 2' wordt gewijzigd in de bestemmingen 'Wonen - 1', 'Wonen - 2', 'Tuin', 'Groen' en/of 'Verkeer - Verblijfsgebied', mits;
  • 1. de ruimtelijke opzet en vormgeving van de woonhuizen dient aan te sluiten bij het bebouwingspatroon van de omgeving;
  • 2. de te bouwen woonhuizen voldoen aan de voor het gebied relevante milieuaspecten, waaronder de aspecten geluid en geur;
  • 3. de woonfunctie geen onevenredige afbreuk doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van functies in de omgeving;
  • 4. de te realiseren woningen in overeenstemming zijn met het gemeentelijke en provinciale woningbouwbeleid;
  • 5. na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid de regels van respectievelijk de artikelen 21, 22, 17, 10 en/of 19 van toepassing zijn;
 • d. de nieuwbouw van woningen in afwijking van de in de bestemmingen 'Wonen - 1' en 'Wonen - 2' genoemde maximale aantallen nieuw te bouwen woningen, met dien verstande dat het totaal aantal nieuw te bouwen woningen op basis van de genoemde bestemmingen niet mag toenemen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 3' in afwijking van de bestemming 'Wonen - 2' nieuwe grondgebonden woningen mogen worden gebouwd, mits passend binnen het kader van het gemeentelijk en provinciaal volkshuisvestingsbeleid.

Bij de voorbereiding van de onder a tot en met e bedoelde wijzigingsbevoegdheden, zal rekening worden gehouden met de bodemkwaliteit.

Bij de voorbereiding van de onder a tot en met e bedoelde wijzigingsbevoegdheden zal verkennend onderzoek worden gedaan naar de aanwezigheid van archeologische waarden. Indien het verkennend onderzoek hiertoe aanleiding geeft, wordt advies ingewonnen bij de provinciaal archeoloog.