direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Ceresdorp Dideldom - Schoolkade 63 e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP1001-vs01

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. cultuurgrond;
 • b. sloten, bermen en beplanting;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. paden en kavelontsluitingswegen;

met de daarbijbehorende:

 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:

 • op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. er mogen geen windmolens worden gebouwd;
 • c. de hoogte van reclamemasten mag ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5,00 m bedragen.
3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de opslag van vuurwerk;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor mesterijen, fokkerijen en/of het houden van pluimvee met een stalvloeroppervlak van meer dan 250 m², dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt.