direct naar inhoud van 4.1 Milieu
Plan: Ceresdorp Dideldom - Schoolkade 63 e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP1001-vs01

4.1 Milieu

4.1.1 Bedrijvigheid

Het milieubeleid en de daarop gebaseerde regelgeving, spelen een belangrijke rol bij het ruimtelijk ordeningsbeleid. Beide beleidsterreinen richten zich op de bescherming van de kwaliteit van de (leef)omgeving. In ruimtelijke plannen wordt de situering van milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) ten opzichte van elkaar (milieuzonering) geregeld. In de toelichting bij een bestemmingsplan moet aangegeven worden op welke wijze aan dat beleid gestalte wordt gegeven.

Volgens de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" (2009) valt de bedrijfsfunctie die in het plangebied wordt uitgeoefend onder milieucategorie 1. In een gemengd gebied, waar hier sprake van is, kunnen categorie 1-inrichtingen naast milieugevoelige functies, zoals nabijgelegen woningen, voorkomen. Overigens kunnen in het plangebied ook bedrijven in de categorie 2 worden gevestigd. Voor deze bedrijven geldt een afstand van 30 meter tot gevoelige functies. Omdat sprake is van een gemengd gebied kan de afstand worden verkleind naar 10 meter.

Bedrijven die vallen binnen de milieucategorie├źn 1 en 2 en daarmee vergelijkbare bedrijven (zoals dienstverlenende bedrijven en/of instellingen) worden passend geacht tussen woonbebouwing.

4.1.2 Wegverkeerslawaai

Op grond van de Wet geluidhinder geldt voor wegen van rechtswege een zone waarbinnen grenswaarden gelden voor de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer. Deze zone geldt niet voor wegen binnen een woonerf of een vergelijkbare 30 km/uur-zone.

Binnen een geluidzone mogen nieuw te bouwen woningen in principe een maximale geluidsbelasting krijgen van 48 dB. Dit is de voorkeursgrenswaarde. Als deze waarde niet wordt gehaald is onder omstandigheden een hogere waarde mogelijk.

Omdat de Schoolkade een 30 km/uur- weg is gelden eerder genoemde waarden voor maximale geluidsbelasting niet.

4.1.3 Bodem

Daar waar het bestemmingsplan ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen is de situatie c.q. de mogelijke verontreiniging van bodem en grondwater van belang.

De gemeente beschikt over een actueel Bodembeleidsplan (21 december 2004). In dit beleidsplan is de handelswijze inzake bodemverontreiniging en -sanering toegelicht.

Uit de kaart op de website van de provincie Groningen blijkt dat het hoekperceel, waar een nieuwe ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt, geen verdachte locatie is. Op de overige percelen in het plangebied worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Nader onderzoek is daarom niet noodzakelijk.