Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Landelijk Gebied, Kopstukken 10
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0037.BP1205-vs01

Artikel 3 Bedrijf

 
3.1 Bestemmingsomschrijving
 
De op de verbeelding voor 'Bedrijf ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. Bedrijven, overeenkomend met de categorie 1 en 2 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijven;
 2. Handelsonderneming Mestenmaker;
en tevens voor:
 1. openbare nutsvoorzieningen;
 2. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 3. verkeersdoeleinden in de vorm van ontsluitingswegen, paden, parkeervoorzieningen, waarbij het parkeren uitsluitend is toegestaan binnen de op de verbeelding als zodanig nader aangeduide ‘parkeerplaats’’
 4. buitenopslag uitsluitend binnen de op de verbeelding nader aangeduide zone ‘buitenopslag’.
Het onder b genoemde doel is beperkt tot het bestaande bedrijf Handelsonderneming Mestenmaker één en ander zoals nader omschrven in Bijlage 1 en tot bedrijven, overeenkomend met de categorie 1 en 2 van de bij deze regels behorende Staat van bedrijven.
 
3.2 Bouwregels
 1. De goot- en bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van bedrijven mogen maximaal 4,5 m respectievelijk 9 m bedragen, dan wel ten hoogste de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen;
 2. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen, met uitzondering van palen en masten die ten hoogste 6 m mogen bedragen.
3.3 Specifieke gebruiksregels
 
Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan:
 1. het gebruik van de gronden voor reclamedoeleinden anders dan voor het op de gronden gevestigde bedrijf;
 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel, met uitzondering van:
  • de handel in producten die naar aard en omvang behoren tot het assortiment van Handelsonderneming Mestenmaker zoals omschreven in bijlage 1;
  • van productie-gerelateerde detailhandel, niet zijnde detailhandel in voedings- en genotmiddelen die ondergeschikt is aan de productiefunctie tot een verkoopvloeroppervlakte van ten hoogste 60m2.
 3. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 4. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan:
  1. voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
  2. voor de uitvoering van een krachtens de bestemming toegelaten bedrijf(sactiviteit);
 5. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen, anders dan voor de uitvoering van een krachtens de bestemming toegelaten bedrijf(sactiviteit);
 6. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.
3.4 Afwijken van de gebruiksregels
 
Het bevoegd gezag kan met omgevingsvergunning afwijken van:
 1. het bepaalde in lid 3.1 juncto lid 3.3 en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de omgeving zijn gelijk te stellen met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 2 onder de categorieën 1 en 2, mits:
  1. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen of vuurwerkbedrijven betreft;
  2. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 2 onder de categorieën 1 en 2, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd.