Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Landelijk Gebied, Kopstukken 10
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0037.BP1205-vs01

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

 
Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
 2. de woonsituatie;
 3. de verkeersveiligheid;
 4. de milieusituatie;
 5. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
met omgevingsvergunning afwijken van:
 1. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages, met uitzondering van de hoogtemaat van bouwwerken voor reclamedoeleinden;
 2. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geven;
 3. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 4. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot:
  1. ten hoogste 40 m voor kunstwerken en voor zend-, ontvang- en/of sirenemasten;
  2. ten hoogste 8 m voor reclamedoeleinden;
  3. ten hoogste 15 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 5. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. bestemmingsvlak en toestaan dat de grenzen van het bouw- c.q. bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden overschreden door:
  1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
  2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
  3. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;
mits de bouwgrens met ten hoogste 1,5 m wordt overschreden.
 1. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat nutsgebouwen worden gebouwd met een maximale hoogte van 4 m en maximale oppervlakte van 50 m².