Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Landelijk Gebied, Kopstukken 10
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0037.BP1205-vs01

Artikel 9 Algemene procedureregels

 
8.1 Afwijken
 
Indien toepassing wordt gegeven aan één van de in dit plan vervatte afwijkingsbevoegdheden, dienen daarbij de navolgende procedureregels in acht te worden genomen:
  1. het ontwerp van een besluit tot afwijken als bedoeld in de regels van dit plan ligt gedurende twee weken voor een ieder ter inzage;
  2. het bevoegd gezag maakt de tervisielegging bekend in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente worden verspreid;
  3. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen naar voren te brengen bij het bevoegd gezag tegen de voorgenomen afwijking;
  4. Indien tegen de voorgenomen afwijking zienswijzen naar voren zijn gebracht, wordt het besluit met redenen omkleed;
  5. Het bevoegd gezag deelt de beslissing betreffende het onder d bedoelde besluit mee aan de aanvrager en, zo die er zijn, aan de indieners van zienswijzen.