direct naar inhoud van 4.5 Ecologie
Plan: Floralaan 73
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.PB0908-vs01

4.5 Ecologie

Ter bescherming van ecologische waarden moet bij ruimtelijke ingrepen een afweginworden gemaakt in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Flora- en Faunawet. Het plangebied ligt niet in een Speciale Beschermingszone die in het kader van de Vogel- en/of Habitatrichtlijn is aangewezen. Ook is er geen sprake van een beschermde status als natuurreservaat of natuurgebied in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur. Het terrein is in gebruik als grasveld en wordt vanuit het reguliere groenonderhoud frequent gemaaid. Het is dan ook aannemelijk dat er geen beschermde dier- en/of plantsoorten volgens de Flora- en Faunawet voorkomen.