direct naar inhoud van Regels
Plan: Landelijk gebied, Dalweg 8 A
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.WZ1601-vs01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het wijzigingsplan Landelijk gebied, Dalweg 8 A van het bestemmingsplan Landelijk Gebied, met identificatienummer NL.IMRO.0037.WZ1601- van de gemeente Stadskanaal;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 bestemmingsplan Landelijk Gebied

het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Stadskanaal, met de bijbehorende voorschriften en plankaart, zoals dat is vastgesteld op 23 maart 2009 en voor zover hieraan goedkeuring is verleend door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen;

1.4 Wijzigingsplan Landelijk Gebied - Dalweg 12

Het wijzigingsplan Landelijk Gebied - Dalweg 12 zoals dat is vastgesteld op 12 oktober 2011 met als identificatienummer NL.IMRO.00370000WZ1003-.

1.5 verbeelding:

de verbeelding van het wijzigingsplan Landelijk gebied, Dalweg 8 A met identificatienummer NL.IMRO.0037.WZ1601-

Voor het overige blijven de begrippen behorende bij het bestemmingsplan Landelijk Gebied onverkort van toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

De wijze van meten behorende bij het bestemmingsplan Landelijk Gebied blijft onverkort van toepassing.

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

Op deze bestemming zijn de bestemmingsplanregels uit artikel 3 behorende bij het plan zoals genoemd in 1.3 voor zover relevant, van toepassing. Tevens zijn de regels uit het Wijzigingsplan Landelijk Gebied - Dalweg 12 zoals genoemd in 1.4 onverkort van toepassing.

3.1 afwijking bouwvoorschrift
3.1.1 afwijking lid 3.2.1, sub 1

In afwijking van artikel 3.2.1 sub 1 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied, geldt het volgende:

  • Ten behoeve van de uitoefening van een agrarisch bedrijf mag uitsluitend worden gebouwd binnen het op de verbeelding aangegeven "bouwvlak".
3.2 Specifieke gebruiksregels

In aanvulling op de specifieke gebruiksvoorschriften benoemd onder lid 3.6 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied gelden de volgende regels:

3.2.1 Lichtsterkte
  • 1. Tot en met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend een nieuwe ligboxenstal waarbinnen de lichtsterkte meer dan 150 lux bedraagt, tenzij de stal tussen 20.00 uur en 6.00 uur is voorzien van voorzieningen die de lichtuitstraling ten minste met 90% reduceren.
3.2.2 Voorwaardelijke verplichting
  • 1. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen inrichtingsschets, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;
  • 2. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmings-plan uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform de in Bijlage 1 opgenomen inrichtingsschets, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De algemene regels behorende bij het plan zoals genoemd in1.3 blijven onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

Het overgangsrecht van het plan zoals genoemd in 1.3 blijft onverkort van toepassing.

Artikel 5 Slotregel

De regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan Landelijk gebied, Dalweg 8 A wijziging bestemmingsplan Landelijk Gebied.