Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Landelijk gebied, Ter Wuppingerweg 18
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0037.WZ1708-on01
1 Inleidende regels
 
Artikel 1 Begrippen
 
1.1 plan:
het wijzigingsplan Landelijk gebied, Ter Wuppingerweg 18 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied, met identificatienummer NL.IMRO.0037.WZ1708-on01 van de gemeente Stadskanaal;
 
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
 
1.3 bestemmingsplan Landelijk Gebied
het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Stadskanaal, met de bijbehorende voorschriften en plankaart, zoals dat is vastgesteld op 23 maart 2009 en voor zover hieraan goedkeuring is verleend door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen;
 
1.4 verbeelding:
de verbeelding van het wijzigingsplan Landelijk gebied, Ter Wuppingerweg 18 met identificatienummer NL.IMRO.0037.WZ1708-on01.gml
Voor het overige blijven de begrippen behorende bij het bestemmingsplan Landelijk Gebied onverkort van toepassing.
Artikel 2 Wijze van meten
 
De wijze van meten behorende bij het bestemmingsplan Landelijk Gebied blijft onverkort van toepassing.
2 Bestemmingsregels
 
Artikel 3 Wonen
 
Voor deze bestemming is Artikel 24 (Wonen) van het bestemmingsplan Landelijk Gebied van toepassing, alsmede artikel 5 (Agrarisch-Landschappelijke Waarde), voor zover het betreft lid 5.1 sub b t/m h, lid 5.2.1, sub 7 en lid 5.7.
Artikel 4 Waarde - Archeologie II
 
Voor deze bestemming is artikel 27 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied van toepassing.
3 Algemene regels
 
De algemene regels behorende bij het plan zoals genoemd in 1.3 blijven onverkort van toepassing.
4 Overgangs- en slotregels
Artikel 5 Overgangsrecht
 
Het overgangsrecht van het plan zoals genoemd in 1.3 blijft onverkort van toepassing.
Artikel 6 Slotregel
 
De regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan Landelijk gebied, Ter Wuppingerweg 18 wijziging bestemmingsplan Landelijk gebied.