Plan:
Stadskanaal Noord
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 34. Bos
34.1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. bos en bebossing;
 2. groenvoorzieningen;
 3. voet- en fietspaden;
 4. waterlopen en waterpartijen;
 5. het behoud en herstel van landschappelijke en natuurlijke waarden;

met daaraan ondergeschikt:

 1. een vulpunt voor LPG, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "vulpunt LPG";
 2. verhardingen;

met de daarbijbehorende:

 1. gebouwen voor:
  1. beheer en onderhoud;
  2. schuilgelegenheid voor dieren;

voorzover het bestaande gebouwen betreft;

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstobjecten en kunstwerken.
34.2. Bouwvoorschriften
34.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van de in lid 34.1 sub h genoemde gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. het aantal gebouwen mag ten hoogste het bestaande aantal bedragen;
 2. de oppervlakte van een gebouw mag ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen;
 3. de goothoogte van een gebouw mag ten hoogste 3,5 m bedragen;
 4. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste 5,5 m bedragen.
34.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 6 m bedragen;
 2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen.
34.3. Aanlegvoorschriften
34.3.1. Aanlegvergunningplichtige werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 1. het verwijderen van bomen en opgaande beplanting;
 2. het ontgronden, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden;
 3. het aanbrengen van verhardingen.
34.3.2. Toegestane werkzaamheden

Het in lid 34.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

 1. het normale onderhoud betreffen;
 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 3. noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen.
34.3.3. Voorwaarden
 • de in lid 34.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en natuurlijke waarden van het gebied.
34.4. Gebruiksvoorschriften
34.4.1. Verbodsbepaling

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

34.4.2. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 34.4.1, wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van gronden en bouwwerken als vulpunt voor LPG, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "vulpunt LPG";
 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 3. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 4. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 5. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 6. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.
34.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
34.5.1. Meest doelmatige gebruik

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 34.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

34.6. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in de leden 34.3.1 en 34.4.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.

34.7. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

 • de bestemming Bos wordt gewijzigd ten behoeve van het wonen, mits:
  1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid ex artikel 34.7 van toepassing";
  2. het aantal te bouwen woningen maximaal 2 bedraagt;
  3. voorafgaand aan het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid inventariserend archeologisch onderzoek en zodanig veldonderzoek wordt uitgevoerd;
  4. de te bouwen woonhuizen voldoen aan de voor het gebied relevante milieuaspecten, waaronder de aspecten geluid en geur;
  5. de te realiseren woningen in overeenstemming zijn met het gemeentelijke en provinciale woningbouwbeleid;
  6. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  7. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor het betreffende gebied de volgende bouwvoorschriften van toepassing zijn:
   1. de goothoogte van een hoofdgebouw mag ten hoogste 10 m bedragen;
   2. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag ten hoogste 15 m bedragen.
34.8. Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van lid 34.7 is de volgende procedure van toepassing:

 1. een ontwerpbesluit tot wijziging op grond van lid 34.7 waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedurende 6 weken op het gemeentehuis ter inzage;
 2. Burgemeester en Wethouders maken de ter inzage legging van te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;
 3. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;
 4. Gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging.