Plan:
Stadskanaal Noord
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 38. Straalpad
38.1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor Straalpad aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor (werken ten behoeve van) een straalpad.

38.2. Bouwvoorschriften

Voorzover gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die zijn toegestaan op grond van de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), zijn gelegen binnen het op de kaart als zodanig aangegeven straalpad, dient de hoogte van de betreffende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 50 m te bedragen, met uitzondering van de gronden die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "antennemast".

38.3. Gebruiksvoorschriften
38.3.1. Verbodsbepaling

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemming.

38.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
38.4.1. Meest doelmatige gebruik

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 38.3.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

38.5. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 38.3.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.