Plan:
Stadskanaal Noord
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 43. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

 1. de bestemmingen Woondoeleinden 1, Woondoeleinden 3, Woondoeleinden gestapeld en/of Tuinworden gewijzigd in de bestemmingen Woondoeleinden 2, Woondoeleinden 4, Woondoeleinden 5, Woondoeleinden 6 c.q. de onderlinge situering van de bestemmingen Woondoeleinden 1, Woondoeleinden 3 en Tuin worden gewijzigd , mits:
  1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid ex artikel 43 lid a van toepassing";
  2. het aantal te bouwen hoofdgebouwen ten hoogste het bestaande aantal zal bedragen;
  3. de te bouwen woonhuizen voldoen aan de voor het gebied relevante milieuaspecten, waaronder de aspecten geluid en geur;
  4. de te realiseren woningen in overeenstemming zijn met het gemeentelijke en provinciale woningbouwbeleid;
  5. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  6. de cultuurhistorische waarden van het gebied behouden blijven;
  7. indien het een wijziging in de bestemmingen Woondoeleinden 2 Woondoeleinden 4, Woondoeleinden 5 en/of Woondoeleinden 6 betreft, de bepalingen van artikel 4, artikel 6, artikel 7 en/of artikel 8 van toepassing zijn;
 2. de bestemming Bedrijfsdoeleinden, Maatschappelijke doeleinden, Detailhandelsdoeleinden 1, Detailhandelsdoeleinden 2, Dienstverlening, Horecadoeleinden 1, Horecadoeleinden 2 en/of Agrarische bedrijven, wordt gewijzigd in de bestemmingen Woondoeleinden 1, Woondoeleinden 2, Woondoeleinden 3, Woondoeleinden 4, Woondoeleinden 5 en/of Woondoeleinden 6 en/of Tuin, mits:
  1. de te bouwen woonhuizen voldoen aan de voor het gebied relevante milieuaspecten, waaronder de aspecten geluid en geur;
  2. de woonfunctie geen onevenredige afbreuk doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van functies in de omgeving;
  3. de te realiseren woningen in overeenstemming zijn met het gemeentelijke en provinciale woningbouwbeleid;
  4. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  5. de cultuurhistorische waarden van het gebied behouden blijven;
  6. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van artikel 3, artikel 4, artikel 5, artikel 6, artikel 7, artikel 8 en/of artikel 11 van toepassing zijn;
 3. de dubbelbestemming Openbare nutsleidingen op de kaart wordt aangebracht, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de groenstructuur, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.