Plan:
Musselkanaal
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.00370000BP0602-
Artikel 15. Verkooppunt van motorbrandstoffen
Inhoudsopgave
15.1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor Verkooppunt van motorbrandstoffen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen voor:
  1. een verkooppunten van motorbrandstoffen, exclusief LPG;
  2. een verkooppunt van motorbrandstoffen, inclusief LPG, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "inclusief LPG";
  3. detailhandel in bijbehorende accessoires en benodigdheden voor motorvoertuigen en weggebonden artikelen;

met daaraan ondergeschikt:

 1. parkeervoorzieningen;
 2. groenvoorzieningen;
 3. water;
 4. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 1. erven en terreinen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
15.2. Bouwvoorschriften
15.2.1. Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van de in lid 15.1 sub a genoemde gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 2. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag ten hoogste het op de kaart in het bouwvlak aangegeven percentage bedragen;
 3. de goothoogte van een gebouw mag ten hoogste de op de kaart in het bouwvlak aangegeven goothoogte bedragen;
 4. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste de op de kaart in het bouwvlak aangegeven bouwhoogte bedragen.
15.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
 2. erf- en terreinafscheidingen mogen voor de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan uitsluitend transparant zijn;
 3. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 6 m bedragen;
 4. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 10 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van reclamemasten ten hoogste 6 m mag bedragen.
15.3. Strijdig gebruik
15.3.1. Verbodsbepaling

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemming.

15.3.2. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 15.3.1 wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel, tenzij het betreft detailhandel in motorbrandstoffen, bijbehorende accessoires, benodigdheden voor motorvoertuigen en weggebonden artikelen;
 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de opslag en verkoop van vuurwerk;
 3. het gebruik van gronden en bouwwerken als verkooppunt voor LPG, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "inclusief LPG";
 4. het gebruik van gronden en bouwwerken als vulpunt voor LPG;
 5. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 6. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 7. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 8. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 9. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.
15.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
15.4.1. Meest doelmatige gebruik

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 15.3.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

15.5. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 15.3.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2 van de Wet op de economische delicten.

15.6. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

 • de aanduiding "inclusief LPG" van de kaart wordt verwijderd, mits:
  1. de betreffende functie ter plaatse is beindigd;
  2. de betreffende vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer is ingetrokken.
15.7. Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van lid 15.6 is de volgende procedure van toepassing:

 1. een ontwerpbesluit tot wijziging op grond van lid 15.6 waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedurende 6 weken op het gemeentehuis ter inzage;
 2. Burgemeester en Wethouders maken de ter inzage legging van te voren in n of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;
 3. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;
 4. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging.