Plan:
Musselkanaal
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.00370000BP0602-
Artikel 25. Verblijfsrecreatieve doeleinden
Inhoudsopgave
25.1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor Verblijfsrecreatieve doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. standplaatsen voor kampeermiddelen;
 2. gebouwen, voorzover ten dienste van het kampeerterrein, ten behoeve van:
  1. sanitaire voorzieningen;
  2. onderhoud en beheer;

met daaraan ondergeschikt:

 1. sport- en speelterreinen;
 2. parkeervoorzieningen;
 3. nutsvoorzieningen;
 4. groenvoorzieningen;
 5. water;
 6. speelvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 1. tuinen, erven en terreinen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
25.2. Bouwvoorschriften
25.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van de in lid 25.1 sub b genoemde gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen mag ten hoogste 100 m² bedragen;
 2. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste 4 m bedragen.
25.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
 2. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 6 m bedragen;
 3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen.
25.3. Gebruiksvoorschriften
25.3.1. Verbodsbepaling

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

25.3.2. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 25.3.1, wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van de gronden als standplaats voor meer dan 25 kampeermiddelen;
 2. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen zodanig dat de oppervlakte per standplaats minder bedraagt dan 200 m2;
 3. het gebruik van kampeermiddelen voor permanente bewoning;
 4. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen voor de periode 1 november tot 15 maart;
 5. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige detailhandel;
 6. het gebruik van gronden en bouwwerken als horecabedrijf;
 7. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 8. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 9. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 10. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.
25.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
25.4.1. Meest doelmatige gebruik

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 25.3.1 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

25.5. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 25.3.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2 van de Wet op de economische delicten.