Plan:
Musselkanaal
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.00370000BP0602-
Artikel 35. Water
Inhoudsopgave
35.1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. waterlopen en waterpartijen;
 2. scheepvaart en recreatievaart;
 3. een jachthaven, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "jachthaven";
 4. het behoud van cultuurhistorische waarden;

met daaraan ondergeschikt:

 1. oevers;
 2. bermen en beplanting;
 3. aanleggelegenheid;
 4. speelvoorzieningen;
 5. groenvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstwerken.
35.2. Bouwvoorschriften
35.2.1. Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

35.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van palen en masten mag, gemeten ten opzichte van het gemiddelde waterpeil, ten hoogste 6 m bedragen;
 2. de hoogte van kunstwerken mag, gemeten ten opzichte van het gemiddelde waterpeil, ten hoogste 15 m bedragen;
 3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag, gemeten ten opzichte van het gemiddelde waterpeil, ten hoogste 5 m bedragen.
35.3. Gebruiksvoorschriften
35.3.1. Verbodsbepaling

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

35.3.2. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 35.3.1, wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 2. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 3. het gebruik van gronden als permanente ligplaats voor woonschepen of recreatievaartuigen;
 4. het gebruik van gronden als tijdelijke ligplaats voor woonschepen of recreatievaartuigen voor de periode 1 november tot 15 maart;

goedkeuring onthouden
(zie: Slotbepaling)

 1. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 2. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 3. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.
35.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
35.4.1. Meest doelmatige gebruik

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 35.3.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

35.5. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 35.3.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2 van de Wet op de economische delicten.