Plan:
Musselkanaal
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.00370000BP0602-
Artikel 37. Openbare nutsleidingen
Inhoudsopgave
37.1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor Openbare nutsleidingen aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), bestemd voor:

 1. een hoofdgastransportleiding;

met de daarbijbehorende:

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
37.2. Bouwvoorschriften
37.2.1. Afstemmingsbepaling

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (basisbestemmingen) mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

37.2.2. Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

37.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

 • de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.
37.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de leiding, vrijstelling verlenen van:

 1. het bepaalde in lid 37.2.1 en lid 37.2.2 en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen worden gebouwd, mits:
  1. vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder;
 2. het bepaalde in lid 37.2.1 en lid 37.2.3 en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
  1. vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.
37.4. Gebruiksvoorschriften
37.4.1. Verbodsbepaling

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

37.4.2. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 37.4.1 wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de opslag van schroot,-, afbraak, en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 3. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;
 4. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 5. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
 6. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 7. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;
 8. het indrijven van voorwerpen in de grond;
 9. het permanent opslaan van goederen.
37.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
37.5.1. Vrijstellingsbepalingen

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de leiding, vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 37.4.2 juncto lid 37.4.1en toestaan dat de gronden worden gebruikt voor de in lid 37.4.2 sub e t/m i genoemde activiteiten, mits:

 • vooraf advies wordt ingewonnen van het betreffende leidingbeheerder.
37.5.2. Meest doelmatige gebruik

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 37.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

37.6. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 37.4.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2 van de Wet op de economische delicten.