Plan:
Musselkanaal
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.00370000BP0602-
Artikel 38. Veiligheidszone LPG
Inhoudsopgave
38.1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor Veiligheidszone LPG aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), bestemd voor het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten vanwege een LPG-installatie.

38.2. Bouwvoorschriften

In afwijking van het bepaalde bij de basisbestemming mogen op in deze gronden geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd.

38.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 38.2 en toestaan dat beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen.

38.4. Gebruiksvoorschriften
38.4.1. Verbodsbepaling

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

38.4.2. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 38.4.1, wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van de gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object.
38.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
38.5.1. Meest doelmatige gebruik

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 38.4.2 en toestaan dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt als beperkt kwetsbaar object, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen.

38.6. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 38.4.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2 van de Wet op de economische delicten.

38.7. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

 1. de dubbelbestemming Veiligheidszone LPG wordt verwijderd van de kaart, mits de betreffende risicovolle inrichting ter plaatse is beindigd.
 2. de dubbelbestemming Veiligheidszone LPG voor een risicovolle inrichting op de kaart wordt gewijzigd (verkleind), mits:
  1. voor de risicovolle inrichting een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend of gewijzigd;
  2. de ligging van de zone is afgestemd op de met deze vergunning corresponderende veiligheidsafstand ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen;
  3. zich binnen de gewijzigde zone geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten bevinden.
38.8. Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van lid 38.7 is de volgende procedure van toepassing:

 1. een ontwerpbesluit tot wijziging op grond van lid 38.7, waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedurende 6 weken op het gemeentehuis ter inzage;
 2. Burgemeester en Wethouders maken de ter inzage legging van te voren in n of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;
 3. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;
 4. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging.