Plan:
Musselkanaal
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.00370000BP0602-
Artikel 42. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

 1. de bestemmingen Bedrijfsdoeleinden, Maatschappelijke doeleinden, Detailhandelsdoeleinden 1, Detailhandelsdoeleinden 2,Dienstverlening, Horecadoeleinden 1, Horecadoeleinden 2, Agrarische bedrijven en/of Kwekerijbedrijven wordt gewijzigd in de bestemmingen Woondoeleinden 1 Woondoeleinden 2, Woondoeleinden 3, Woondoeleinden 4, Woondoeleinden 5 en/of Woondoeleinden 6 en/of Tuin, mits:
  1. de te bouwen woonhuizen voldoen aan de voor het gebied relevante milieuaspecten, waaronder de aspecten geluid en geur;
  2. de woonfunctie geen onevenredige afbreuk doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van functies in de omgeving;
  3. de te realiseren woningen in overeenstemming zijn met het gemeentelijke en provinciale woningbouwbeleid;
  4. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  5. de cultuurhistorische waarden van het gebied behouden blijven;
  6. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van artikel 3, artikel 4, artikel 5, artikel 6, artikel 7, artikel 8 en/of artikel 10 van toepassing zijn;
 2. de bestemmingen Woondoeleinden 1, Woondoeleinden 3, Woondoeleinden gestapeld en Tuingeheel of gedeeltelijk worden gewijzigd in de bestemmingen Woondoeleinden 2, Woondoeleinden 4, Woondoeleinden 5, Woondoeleinden 6, c.q. de onderlinge situering van de bestemmingen Woondoeleinden 1 Woondoeleinden 3, Woondoeleinden gestapeld en Tuin worden gewijzigd, mits:
  1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid ex artikel 42 lid b van toepassing";
  2. de ruimtelijke opzet en vormgeving van de woonhuizen dient aan te sluiten bij het bebouwingspatroon van de omgeving;
  3. het aantal te bouwen hoofdgebouwen ten hoogste het bestaande aantal zal bedragen;
  4. de te bouwen woningen voldoen aan de voor het gebied relevante milieuaspecten, waaronder de aspecten geluid en geur;
  5. de woonfunctie geen onevenredige afbreuk doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van functies in de omgeving;
  6. de te realiseren woningen in overeenstemming zijn met het gemeentelijke en provinciale woningbouwbeleid;
  7. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  8. de cultuurhistorische waarden van het gebied behouden blijven;
  9. indien het een wijziging in de bestemmingen Woondoeleinden 2, Woondoeleinden 4, Woondoeleinden 5, Woondoeleinden 6 betreft, de bepalingen van artikel 4, artikel 6, artikel 7en/of artikel 8 van toepassing zijn;
 3. de bestemming Woondoeleinden 1 en Tuin wordt gewijzigd in de bestemmingen Verkeers- en verblijfsdoeleinden en/of Groenvoorzieningen ten behoeve van de aanleg van een parkeerterrein, mits:
  1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid ex artikel 42 lid c van toepassing";
  2. het parkeerterrein op een adequate wijze wordt ontsloten;
  3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  4. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van artikel 27 en/of artikel 31 van toepassing zijn;
 4. de bestemming Verkeers- en verblijfsdoeleinden wordt gewijzigd in de bestemmingen Woondoeleinden gestapeld, mits:
  1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid ex artikel 42 lid d van toepassing";
  2. de ruimtelijke opzet en vormgeving van het woongebouw dient aan te sluiten bij het bebouwingspatroon aan de Havenkade;
  3. het aantal te bouwen woningen ten hoogste 12 bedraagt;
  4. de te bouwen woningen voldoen aan de voor het gebied relevante milieuaspecten, waaronder de aspecten geluid en geur;
  5. de woonfunctie geen onevenredige afbreuk doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van functies in de omgeving;
  6. de te realiseren woningen in overeenstemming zijn met het gemeentelijke en provinciale woningbouwbeleid;
  7. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  8. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van artikel 9 van toepassing zijn, met dien verstande dat:
   • de goot- en bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 11 m bedraagt;
 5. de bestemming Verkeers- en verblijfsdoeleinden wordt gewijzigd in de bestemming Centrumdoeleinden c.q. de onderlinge situering van de bestemming Centrumdoeleinden wordt gewijzigd en waarbij de gronden tevens worden bestemd voor maatschappelijke voorzieningen en woningen, mits:
  1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid ex artikel 42 lid e van toepassing";
  2. het bebouwingspercentage ten hoogste 50% van de oppervlakte van het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid ex artikel 42 lid e van toepassing" bedraagt;
  3. de woningen op de tweede en hogere bouwlagen worden gebouwd;
  4. het aantal te bouwen woningen maximaal 45 bedraagt;
  5. de te bouwen woningen voldoen aan de voor het gebied relevante milieuaspecten, waaronder het aspect geluid;
  6. de woonfunctie geen onevenredige afbreuk doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van functies in de omgeving;
  7. de te realiseren woningen in overeenstemming zijn met het gemeentelijke en provinciale woningbouwbeleid;
  8. de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer van geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere grenswaarde;
  9. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  10. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bepalingen van artikel 12 van toepassing zijn, met dien verstande dat:
   • de goot- en bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 15 m bedraagt;
 6. de dubbelbestemming Openbare nutsleidingen op de kaart wordt aangebracht, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de groenstructuur, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.