Plan:
Stadskanaal - Maarsstee
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.00370000BP0801-
Artikel 9. Groenvoorzieningen
Inhoudsopgave
9.1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor Groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. groenvoorzieningen;
 2. bermen en beplanting;
 3. voet- en fietspaden;
 4. waterlopen en waterpartijen;

met daaraan ondergeschikt:

 1. parkeervoorzieningen;
 2. speelvoorzieningen;
 3. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 1. verhardingen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstobjecten.
9.2. Bouwvoorschriften
9.2.1. Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

9.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
 2. erf- en terreinafscheidingen mogen uitsluitend transparant zijn;
 3. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 6 m bedragen;
 4. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen.
9.3. Gebruiksvoorschriften
9.3.1. Verbodsbepaling

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

9.3.2. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 9.3.1, wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 2. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 3. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot-, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 4. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 5. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.
9.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
9.4.1. Meest doelmatige gebruik

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 9.3.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

9.5. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 9.3.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.