Plan:
Stadskanaal - Maarsstee
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.00370000BP0801-
Artikel 13. Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, vrijstelling verlenen van:

 1. de bij recht in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages;
 2. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;
 3. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 4. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10 m, met dien verstande dat de hoogte van reclamemasten ten hoogste 6 m mag bedragen;
 5. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en voor zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 40 m, mits:
  1. de oppervlakte van een bijbehorend bouwwerk, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 25 m2bedraagt;
  2. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk, geen gebouw zijnde ten hoogste 5,00 m bedraagt;
  3. de noodzaak tot plaatsing wordt aangetoond;
  4. bij de plaatsing wordt aangesloten bij bestaande verticale elementen, zoals bestaande masten of anderszins bestaande bouwwerken;
  5. door de plaatsing de beeldkwaliteit van de omgeving niet wordt verstoord;
 6. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat nutsgebouwen mogen worden gebouwd, mits:
  1. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 25 m2 bedraagt, indien het gaat om een gebouw behorend bij een zend- en ontvanginstallatie voor de telecommunicatie;
  2. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 5,00 m bedraagt;
 7. het bepaalde in de artikelen 8 en 9 en toestaan dat bouwwerken ten behoeve van openbare voorzieningen worden gebouwd, zoals kiosken, paviljoens en daarmee vergelijkbare bouwwerken voor culturele manifestaties, openbare dienstverlening, detailhandel of horeca worden gebouwd, mits:
  1. de gebouwtjes qua functie, aard en omvang passend zijn in het gebied;
  2. uitsluitend dienen ter ondersteuning van de functie van de openbare ruimte;
 8. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. het bestemmingsvlak en toestaan dat de grenzen van het bouw- c.q. het bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden overschreden door:
  1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
  2. gevel- en kroonlijsten, balkons en overstekende daken;

mits:

  1. de bouwgrens met niet meer dan 0,50 m overschrijdend.