Plan:
Stadskanaal - Maarsstee
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.00370000BP0801-
Artikel 14. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

  1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast binnen het gebied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid ex artikel 14 van toepassing";
  2. een goede stedenbouwkundige inpassing wordt nagestreefd, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de toelichting, behorende bij dit plan;
  3. het aantal te bouwen hoofdgebouwen ten hoogste het bestaande aantal zal bedragen;
  4. de te bouwen woningen voldoen aan de voor het gebied relevante milieuaspecten, waaronder de aspecten geur en geluid;
  5. de woonfunctie geen onevenredige afbreuk doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van functies in de omgeving;
  6. de te realiseren woningen in overeenstemming zijn met het gemeentelijk en provinciaal woningbouwbeleid;
  7. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
  8. geen afbreuk zal worden gedaan aan de waterhuishouding van het gebied;
  9. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.