Plan:
Stadskanaal - Maarsstee
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.00370000BP0801-
Artikel 17. Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel:

Voorschriften deel uitmakende van het Bestemmingsplan Stadskanaal - Maarsstee van de gemeente Stadskanaal.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 oktober 2008

De voorzitter, De griffier,

Raadsbesluit

Nr.10

De raad van de gemeente Stadskanaal,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2008, nr. R1664

besluit:

  1. ten aanzien van de ingediende zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan "Maarsstee" te besluiten overeenkomstig de bijlage "Overwegingen ten aanzien van de ingebrachte zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan Maarsstee";
  2. in te stemmen met de wijzigingen van het ontwerp-bestemmingsplan "Maarsstee" overeenkomstig de bijlge "Wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan Maarsstee ten behoeve van de vaststelling door de gemeenteraad";
  3. het bestemmingsplan "Maarsstee", bestaande uit de toelichting, de voorschriften en de plankaart, en met inachtneming van de onder de punten 1 en 2 genoemde bijlagen, ten op zichte vna hte ontwerp-betsemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 oktober 2008.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,