Plan:
Stadskanaal Kern
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 18. Maatschappelijke doeleinden
18.1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor Maatschappelijke doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen voor:
  1. onderwijsdoeleinden;
  2. sociaal-/culturele en welzijnsdoeleinden;
  3. sociaal-/medische doeleinden;
  4. religieuze doeleinden;
 2. sport- en recreatieve doeleinden, voorzover behorende bij de onder 1 t/m 4 genoemde functies;
 3. openbare dienstverlenende instellingen;
 4. woningnen, voorzover het op de tweede en hogere bouwlagen betreft, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "wonen";
 5. het behoud en herstel van cultuurhistorische waarden;

met daaraan ondergeschikt:

 1. wegen, straten en paden;
 2. parkeervoorzieningen;
 3. groenvoorzieningen;
 4. speelvoorzieningen;
 5. restauratieve voorzieningen als kantines en mensa's;
 6. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 1. tuinen, erven en terreinen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
18.2. Bouwvoorschriften
18.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 2. het bebouwingspercentage van een bouwvlak mag ten hoogste het op de kaart in dat bouwvlak aangegeven percentage bedragen;
 3. de oppervlakte van een woning mag ten hoogste 150 m² bedragen;
 4. de goothoogte van een gebouw mag ten hoogste de op de kaart in dat bouwvlak aangegeven hoogte bedragen;
 5. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste de op de kaart in dat bouwvlak aangegeven hoogte bedragen.
18.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan ten hoogste 1 m mag bedragen;
 2. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 6 m bedragen;
 3. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen.
18.3. Aanlegvoorschriften 
18.3.1. Aanlegvergunningplichtige werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • het slopen van bebouwing langs de Hoofdstraat, de Hoofdkade en de Poststraat;
18.3.2. Toegestane werkzaamheden

Het in lid 18.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 1. het normale onderhoud betreffen;
 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
18.3.3. Voorwaarden

De in lid 18.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits:

 • geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld en de cultuurhistorische waarden van de bebouwing.
18.4. Gebruiksvoorschriften
18.4.1. Verbodsbepaling

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

18.4.2. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 18.4.1, wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van de gebouwen voor eerste bouwlaag ten behoeve van bewoning, tenzij de gronden op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding "wonen", in welk geval woningen op de tweede en hogere bouwlagen zijn toegestaan ;
 2. het gebruik van gronden en bouwwerken als zelfstandig horecabedrijf;
 3. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 4. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 5. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot-, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 6. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 7. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.
18.4.3. Meest doelmatige gebruik

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 18.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

18.5. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in de leden 18.3.1 en 18.4.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.

18.6. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat

 1. de bestemming van de op de kaart als "wijzigingsbevoegdheid naar Centrumdoeleinden 4" aangeduide gronden wordt gewijzigd in de bestemming "Centrumdoeleinden 4", mits:
  1. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
  2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 2. de bestemming van de gronden die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid naar woondoeleinden" wordt gewijzigd in de bestemmingen "Woondoeleinden 1", "Woondoeleinden 2", "Woondoeleinden 3", "Woondoeleinden 4", "Woondoeleinden 5", "Woondoeleinden 6" en/of "Woondoeleinden gestapeld", dan wel wordt gewijzigd in het op de kaart bij de wijzigingsbevoegdheid behorende woonklasse(n) en maatvoering(en), alsmede de ligging van het (de) bouwvlak(ken) wordt gewijzigd, mits:
  1. op de locatie Esperantolaan/Boerediep ten hoogste drie vrijstaandewoningen worden gebouwd, met de voorgevel gericht op het Boerendiep;
  2. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
  3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  4. de te realiseren woningen in overeenstemming zijn met het gemeentelijke en provinciale woningbouwbeleid, in het bijzonder het Herstructureringsplan Parkwijk.
18.7. Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van lid 18.6 is de volgende procedure van toepassing:

 1. een ontwerpbesluit tot wijziging op grond van lid 18.6 waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedurende 4 6 weken op het gemeentehuis ter inzage.
 2. burgemeester en wethouders maken de ter inzage legging van te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend.
 3. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen.
 4. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging.