Plan:
Stadskanaal Kern
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 20. Centrumdoeleinden 1
20.1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor Centrumdoeleinden 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen voor:
  1. detailhandel met uitzondering van detailhandel in motorbrandstoffen;
  2. bedrijven, genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige en risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven voor:
   1. professioneel vuurwerk;
   2. de vervaardiging of assemblage van consumentenvuurwerk;
  3. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen;
  4. horecabedrijven categorie 1; , indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "horecabedrijven categorie 1";
  5. horecabedrijven categorie 2, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "horecabedrijven categorie 2";
  6. een vermaakscentrum in de vorm van een bowlinghal, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "bowlinghal";
  7. een garagebedrijf, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "garagebedrijf";
  8. woningen, voorzover het bestaande woningen betreft; woningen, voorzover het de tweede en hogere bouwlagen betreft;
 2. het behoud en herstel van cultuurhistorische waarden;

met daaraan ondergeschikt:

 1. wegen, straten en paden;
 2. parkeervoorzieningen;
 3. groenvoorzieningen;
 4. water;
 5. speelvoorzieningen;
 6. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 1. tuinen, erven en terreinen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
20.2. Bouwvoorschriften
20.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 2. het bebouwingspercentage van een bouwperceel mag ten hoogste het op de kaart in het bouwvlak aangegeven percentage bedragen;
 3. de oppervlakte van een woning mag ten hoogste 150 m² bedragen;
 4. de goothoogte van een gebouw mag ten hoogste de op de kaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen;
 5. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste de op de kaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen.
20.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. erf- en terreinafscheidingen mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan worden gebouwd;
 2. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
 3. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen.
20.3. Aanlegvoorschriften 
20.3.1. Aanlegvergunningplichtige werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • het slopen van bebouwing langs de Hoofdstraat, de Hoofdkade en de Poststraat;
20.3.2. Toegestane werkzaamheden

Het in lid 20.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 1. het normale onderhoud betreffen;
 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 
20.3.3. Voorwaarden

De in lid 20.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, mits:

 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld en de cultuurhistorische waarden van de bebouwing;
 2. eventuele parkeervoorzieningen ten minste 30 m achter de naar de weg gekeerde gevel van de gebouwen of het verlengde daarvan worden gesitueerd.
20.4. Gebruiksvoorschriften
20.4.1. Verbodsbepaling

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemming.

20.4.2. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 20.4.1 wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van de gebouwen voor bewoning, tenzij het bestaande woningen betreft; voorzover het de eerste bouwlaag betreft;
 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk van meer dan 1.000 kg, tenzij de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "verkoop en opslag van consumentenvuurwerk";
 3. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen, waaronder motorbrandstoffen, tenzij het randassortimentsartikelen betreft;
 4. het gebruik van gronden en bouwwerken, anders dan bedoeld in lid 20.1 sub a onder 4, 5 en 6 voor horecadoeleinden;
 5. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 6. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 7. het gebruik van gronden voor parkeervoorzieningen op een afstand van minder dan 30 m achter de naar de weg gekeerde gevel van de gebouwen of het verlengde daarvan;
 8. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot-, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 9. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 10. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.
20.4.3. Meest doelmatige gebruik

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 20.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

20.5. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in de lid 20.3.1 en lid 20.4.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.

20.6. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

 1. een op de kaart binnen de bestemming voorkomende aanduiding "horecadoeleinden categorie 1" of "horecabedrijven doeleinden categorie 2" van de kaart wordt verwijderd, mits:
  1. op de betreffende gronden geen horecabedrijf meer is gevestigd;
 2. een op de kaart binnen de bestemming voorkomende aanduiding "bowlinghal" wordt verwijderd, mits:
  1. op de betreffende gronden geen bowlinghal meer is gevestigd;
 3. de op de kaart binnen de bestemming voorkomende aanduiding "garagebedrijf" van de kaart wordt verwijderd, mits:
  1. op de betreffende gronden geen garagebedrijf meer is gevestigd.
20.7. Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van lid 20.6 is de volgende procedure van toepassing:

 1. een ontwerpbesluit tot wijziging op grond van lid 20.6 waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedurende 4 6 weken op het gemeentehuis ter inzage.
 2. burgemeester en wethouders maken de ter inzage legging van te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend.
 3. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen.
 4. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging.