Plan:
Stadskanaal Kern
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 24. Centrumdoeleinden 5
24.1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor Centrumdoeleinden 5 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen voor:
  1. horecabedrijven categorie 1, 2, 3 en 4;
  2. vermaakscentra;
  3. dienstverlenende bedrijven en/of dienstverlenende instellingen;
  4. kantoren;
  5. woningen, voorzover het bestaande woningen betreft; woningen, voorzover het de tweede en hogere bouwlagen betreft;
  6. ondergrondse parkeergarages;

met daaraan ondergeschikt:

 1. wegen, straten, paden en passages;
 2. bovengrondse parkeervoorzieningen;
 3. groenvoorzieningen;
 4. water;
 5. speelvoorzieningen;
 6. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 1. tuinen, erven en terreinen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
24.2. Bouwvoorschriften
24.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 2. het bebouwingspercentage van een bouwvlak mag ten hoogste het op de kaart in het bouwvlak aangegeven percentage bedragen;
 3. de oppervlakte van een woning mag ten hoogste 150 mē bedragen;
 4. de goothoogte van een gebouw mag ten hoogste de op de kaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen;
 5. de bouwhoogte van een gebouw mag ten hoogste de op de kaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen;
 6. de diepte van een ondergrondse parkeergarage mag ten hoogste 8 m bedragen;
 7. een ondergrondse parkeergarage mag ten hoogste twee bouwlagen tellen.
24.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. erf- en terreinafscheidingen mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan worden gebouwd;
 2. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
 3. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen.
24.3. Gebruiksvoorschriften
24.3.1. Verbodsbepaling

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemming.

24.3.2. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 24.3.1 wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van de gebouwen voor bewoning, tenzij het bestaande woningen betreft; voorzover het de eerste bouwlaag betreft;
 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk van meer dan 1.000 kg;
 3. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel;
 4. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen;
 5. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 6. het gebruik van de onder het peil gelegen bouwlagen voor anders dan voor berging of parkeren;
 7. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot-, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 8. het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 9. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.
24.3.3. Meest doelmatige gebruik

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 24.3.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

24.4. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 24.3.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.