Plan:
Stadskanaal Kern
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 41. Openbare nutsleidingen
41.1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor Openbare nutsleidingen aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), bestemd voor:

 1. een hoofdgastransportleiding, indien de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "hoofdgastransportleiding";

met de daarbijbehorende:

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
41.2. Bouwvoorschriften
41.2.1. Afstemmingsbepaling

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (basisbestemming) mag niet worden gebouwd, anders dan voor openbare nutsleidingen.

41.2.2. Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

41.2.3. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

 • de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.
41.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding, vrijstelling verlenen van:

 1. het bepaalde in lid 41.2.1, lid 41.2.2 en lid 41.2.3 en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
  1. vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder;
 2. het bepaalde in lid 41.2.3 en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
  1. vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.
41.4. Gebruiksvoorschriften
41.4.1. Verbodsbepaling

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

41.4.2. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 41.4.1 wordt in ieder geval gerekend:

 1. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de opslag van schroot,-, afbraak, en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
 3. het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen;
 4. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
 5. het aanbrengen van gesloten wegdek;
 6. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
 7. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 8. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;
 9. het indrijven van voorwerpen in de grond;
 10. het permanent opslaan van goederen.
41.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
41.5.1. Vrijstellingsbepalingen

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding, vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 41.4.2 juncto lid 41.4.1 en toestaan dat de gronden worden gebruikt voor de in lid 41.4.2 sub e t/m j genoemde activiteiten, mits:

 • vooraf advies wordt ingewonnen van het betreffende leidingbeheerder;
41.5.2. Meest doelmatige gebruik

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 41.4.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

41.6. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 41.4.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten.

41.7. Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

 1. de bestemming "Openbare nutsleidingen" van de kaart wordt verwijderd, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding;
 2. de bestemming "Openbare nutsleidingen" op de kaart wordt aangebracht, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de groenstructuur, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
41.8. Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van lid 41.7 is de volgende procedure van toepassing:

 1. een ontwerpbesluit tot wijziging op grond van lid 41.7, waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedurende 4 6 weken op het gemeentehuis ter inzage.
 2. burgemeester en Wethouders maken de ter inzage legging van te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend.
 3. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen.
 4. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent het ontwerpbesluit tot wijziging.