Plan:
Stadskanaal Kern
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 42. Geluidszone industrielawaai
42.1. Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor Geluidszone industrielawaai aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidbelasting vanwege het industrieterrein op geluidgevoelige gebouwen.

42.2. Bouwvoorschriften

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

  • een op grond van de basisbestemming toelaatbaar geluidgevoelig gebouw mag niet worden gebouwd.
42.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
  • Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 42.2 en toestaan dat nieuwe geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd, mits:
    1. geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de met deze bestemming gereserveerde geluidruimte voor het industrieterrein;
    2. de geluidbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels van deze geluidgevoelige gebouwen niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, dan wel een verkregen hogere grenswaarde.
42.4. Gebruiksvoorschriften
42.4.1. Verbodsbepaling

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

42.4.2. Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 42.4.1, wordt in ieder geval gerekend:

  • het gebruik van niet-geluidgevoelige gebouwen als geluidgevoelige gebouwen.
42.5. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 42.4.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 2 van de Wet op de economische delicten.