Plan:
Stadskanaal Kern
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Stadskanaal,

overwegende,

dat Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen aan het Bestemmingsplan Stadskanaal Kern, zoals bij besluit van 9 mei 2005 door de gemeenteraad is vastgesteld, op enkele onderdelen goedkeuring hebben onthouden;

dat ingevolge het bepaalde in artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een nieuw bestemmingsplan dient te worden vastgesteld, met inachtneming van de beslissing van Gedeputeerde Staten;

dat het tevens wenselijk is, op grond van artikel 34 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het Bestemmingsplan Stadskanaal Kern, gedeeltelijk te herzien;

besluit:

vast te stellen de volgende:

“Correctieve en PartiŽle herziening van het

Bestemmingsplan Stadskanaal Kern

PLANKAART

De plankaart van het Bestemmingsplan Stadskanaal Kern wordt herzien c.q. opnieuw vastgesteld op de wijze zoals aangegeven op de bij deze herziening behorende kaarten.

VOORSCHRIFTEN

De voorschriften van het Bestemmingsplan Stadskanaal Kern worden op een zodanig wijze herzien dat de in de bijlage toegevoegde integrale tekst ontstaat, waarbij de herziene gedeelten in grijstint zijn aangegeven en de vervallen gedeelten zijn doorgehaald.

De nieuwe integrale tekst van de voorschriften wordt voor wat betreft het Bestemmingsplan Stadskanaal Kern van toepassing verklaard op zowel de niet herziene plankaartgedeelten als de bij deze herziening behorende plankaartgedeelten.

Onder de herziening van het Bestemmingsplan Stadskanaal Kern wordt tevens verstaan de uit de herziene gedeelten voortvloeiende vernummeringen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ………………….…….. 200…

De Voorzitter, De Griffier,

……………… ……………