Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 12. Natuur - 1
12.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Natuur - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. behoud, herstel en ontwikkeling van de landschappelijke en natuurlijke waarden;
 2. behoud van de cultuurhistorische waarden;

alsmede voor:

 1. dagrecreatie;
 2. verkeer, uitsluitend voorzover het de bestaande wegen betreft;
 3. waterlopen en waterpartijen;

met dien verstande dat:

 1. de doeleinden ten aanzien van natuurlijke, landschappelijke waarden worden nagestreefd door middel van behoud, herstel en/of ontwikkeling van de volgende essentiële ruimtelijke kenmerken:
 2. het doel “dagrecreatie” is beperkt tot de inrichting en het gebruik van de bestaande dagrecreatieve terreinen en van dagrecreatieve voorzieningen;
 3. van de in de bestemming begrepen wegen het aantal rijstroken ten hoogste twee mag bedragen;
 4. voorzover de gronden op de plankaart zijn aangegeven met de bestemming “Beschermd dorpsgezicht” tevens de in artikel 28 opgenomen regeling van toepassing is.

12.2. Bouwvoorschriften
 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 2 m bedraagt.

12.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

 1. Ten behoeve van het beheer van natuur- en landschapswaarden mogen bij vrijstelling beheersgebouwen worden gebouwd. Per aaneengesloten 50 ha is maximaal één gebouw toegestaan. De daarbij geldende voorwaarden zijn:

 1. Bij de toepassing van de vrijstelling dient geen afbreuk te worden gedaan aan de in de bestemmingsomschrijving omschreven waarden.

12.4. Specifieke gebruiksvoorschriften

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan:

- het gebruik van gronden voor reclamedoeleinden;

- het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

- het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel;

- het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

- het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;

- het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.

12.5. Aanlegvergunning
 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 1. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist indien het werken en/of werkzaamheden betreft die het normale onderhoud tot doel hebben en indien het werken en of werkzaamheden betreft die deel uitmaken van een reeds vastgesteld gebiedsplan.

 1. Voorzover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

 1. De onder a bedoelde vergunning mag geen onevenredige afbreuk doen aan de in lid 12.1 omschreven waarden.