Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 13. Natuur - 2
13.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Natuur- 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. behoud en herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden in de vorm van bos;
 2. bescherming van het open karakter van het landschap, voorzover de gronden zijn aangegeven met “landschappelijk waardevol open”;

alsmede voor:

 1. dagrecreatie;
 2. verkeer, uitsluitend voorzover het de bestaande wegen betreft;
 3. waterlopen en waterpartijen;

met dien verstande dat:

 1. de doeleinden ten aanzien van natuurlijke en landschappelijke waarden worden nagestreefd door middel van behoud, herstel en/of ontwikkeling van de volgende essentiële ruimtelijke kenmerken:
 2. het doel “dagrecreatie” is beperkt tot de inrichting en het gebruik van de bestaande dagrecreatieve terreinen en van dagrecreatieve voorzieningen;
 3. van de in de bestemming begrepen wegen het aantal rijstroken ten hoogste twee mag bedragen.
13.2. Bouwvoorschriften
 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 2 m bedraagt.

13.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

 1. Ten behoeve van het beheer van natuur- en landschapswaarden mogen bij vrijstelling beheersgebouwen worden gebouwd. Per aaneengesloten 50 ha is maximaal één gebouw toegestaan. De daarbij geldende voorwaarden zijn:

 1. Bij de toepassing van de vrijstelling dient geen afbreuk te worden gedaan aan de in de bestemmingsomschrijving omschreven waarden.

13.4. Specifieke gebruiksvoorschriften

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan:

- het gebruik van gronden voor reclamedoeleinden anders dan voor het op de gronden gevestigde bedrijf;

- het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen voor de periode 1 november tot 15 maart;

- het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel;

- het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan:

1. voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

2. voor de uitvoering van een krachtens de bestemming toegelaten bedrijf(sactiviteit);

- het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen, anders dan voor de uitvoering van een krachtens de bestemming toegelaten bedrijf(sactiviteit);

- het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.

13.5. Aanlegvergunning
 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 1. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist indien het werken en/of werkzaamheden betreft die het normale onderhoud tot doel hebben en indien het werken en of werkzaamheden betreft die deel uitmaken van een reeds vastgesteld gebiedsplan.

 1. Voorzover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

 1. De onder a bedoelde vergunning mag geen onevenredige afbreuk doen aan de in lid 13.1 omschreven waarden.