Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 16. Recreatie - Manege

16.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Recreatie - Manege' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- een manege;

- bestaande dienstwoningen.

16.2. Bouwvoorschriften
 1. Ten behoeve van een manege mag de oppervlakte van de bestaande gebouwen met maximaal 10% worden vergroot, met uitzondering van de manege aan de Driesporenweg 48 waarvan de oppervlakte aan bestaande gebouwen tot 4.000 m mag worden vergroot.
 2. De goot- en bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van een manege mogen maximaal 4,5m respectievelijk 9m bedragen, dan wel ten hoogste de bestaande goot- en bouwhoogte indien deze meer bedragen.
 3. Per manege is de bouw van maximaal n dienstwoning toegestaan, uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven bestemmingsvlak, met uitzondering van de gronden op de plankaart aangeduid met “geen bedrijfswoning”. Wat betreft de bouwvoorschriften van dienstwoningen, gelden de bepalingen, zoals opgenomen in artikel 3.2.2.
 4. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3m bedragen, met dien verstande dat:

- de bouwhoogte van erfafscheidingen ten hoogste 2 m mag bedragen;

- de bouwhoogte van palen en masten ten hoogste 6 m mag bedragen.

16.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

 1. het landschapsbeeld;
 2. de verkeersveiligheid;
 3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

nadere eisen stellen aan de afstand tussen de gebouwen. Hierdoor kan worden voorkomen dat het op geconcentreerd bouwen gerichte streven wordt aangetast;

 1. de afstand tot de weg;
 2. de plaats van andere bouwwerken;
 3. de goothoogte, bouwhoogte, dakhelling en nokrichting van de gebouwen.

16.4. Specifieke gebruiksvoorschriften

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan:

- het gebruik van de gronden voor reclamedoeleinden anders dan voor het op de gronden gevestigde bedrijf;

- het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

- het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige detailhandel;

- het gebruik van gronden en bouwwerken als horecabedrijf;

- het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

- het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;

- het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.

16.5. Aanlegvergunning
 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 1. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist indien het werken en/of werkzaamheden betreft die het normale onderhoud tot doel hebben.

 1. Voorzover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in n (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.