Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 18. Recreatie - Natuurzorgcentrum

18.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Recreatie - Natuurzorgcentrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor een natuurzorgcentrum.

18.2. Bouwvoorschriften
 1. De bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 200 m, met dien verstande dat n gebouw met een oppervlakte van 100 m is toegestaan, en twee gebouwen met een oppervlakte van 50 m per gebouw zijn toegestaan.
 2. De goot- en bouwhoogte van de gebouwen mogen niet meer dan 2,5 m respectievelijk 5 m bedragen.
 3. De gebouwen mogen uitsluitend met een kap worden afgedekt, waarvan de dakhelling niet minder dan 40 graden mag bedragen.
 4. De afstand van de gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens en achterperceelsgrens mag niet minder dan 5 m bedragen.
 5. Binnen deze bestemming is geen dienstwoning toegestaan.
 6. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen, met dien verstande dat:

- de bouwhoogte van erfafscheidingen ten hoogste 2 m mag bedragen.

- de bouwhoogte van palen en masten hoogste 6 m mag bedragen;

18.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

 1. het landschapsbeeld;
 2. de verkeersveiligheid;
 3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

nadere eisen stellen aan:

 1. de afstand tussen de gebouwen;
 2. de afstand tot de weg;
 3. de plaats van andere bouwwerken;
 4. de goothoogte, bouwhoogte, dakhelling en nokrichting van de gebouwen.

18.4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van:

 1. het bepaalde in lid 18.2 sub 3 ten behoeve van een afdekking met een kap met een kleinere helling dan 40 graden tot een minimum van 20 graden en ten behoeve van een gedeeltelijk platte afdekking van gebouwen, waarbij de hoogte niet meer mag bedragen dan de toegestane maximale goothoogte.

18.5. Specifieke gebruiksvoorschriften

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan:

- het gebruik van de gronden voor reclamedoeleinden anders dan voor het op de gronden gevestigde bedrijf;

- het gebruik van gebouwen en kampeermiddelen ten behoeve van permanente bewoning;

- het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen voor de periode 1 november tot 15 maart;

- het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige detailhandel;

- het gebruik van gronden en bouwwerken als horecabedrijf;

- het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

- het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;

- het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.

18.6. Aanlegvergunning
 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 1. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist indien het werken en/of werkzaamheden betreft die het normale onderhoud tot doel hebben.

 1. Voorzover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in n (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

 1. De onder a bedoelde vergunning mag geen onevenredige afbreuk doen aan de in lid 18.1 omschreven waarden.