Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 19. Recreatie - Verblijfsrecreatie
19.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. verblijfsrecreatie, in de vorm van recreatiewoningen en kampeerplaatsen;
 2. dienstwoningen;
 3. ondergeschikte horeca en detailhandel ten behoeve van recreanten;
 4. bestaande horeca ter plaatse van de Sikkenbergweg 7.
19.2. Bouwvoorschriften
 1. De oppervlakte van een recreatiewoning inclusief de aangebouwde bijgebouwen bedraagt maximaal 100 m², met dien verstande dat de oppervlakte van aangebouwde bijgebouwen maximaal 12 m² bedraagt.
 2. Er dient te worden gebouwd in één bouwlaag, al dan niet met een kap, met dien verstande dat de bouwhoogte maximaal 5,5 m mag bedragen.
 3. De goothoogte van de aangebouwde bijgebouwen mag maximaal 2,5 m bedragen.
 4. Voor gebouwen (inclusief bedrijfswoning) ten behoeve deze bestemming mag ten hoogste 6% van de terreinoppervlakte worden bebouwd, dan wel het op de plankaart aangegeven bebouwingspercentage.
 5. De goot- en bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedragen respectievelijk maximaal 4,5 m en 8 m.
 6. Per verblijfsrecreatieterrein is maximaal één bedrijfswoning toegestaan, uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven bestemmingsvlak. Wat betreft de bouwvoorschriften van dienstwoningen, gelden de bepalingen, zoals opgenomen in artikel 3.2.2.
 7. Voorzover op de plankaart voorzien van de aanduiding ”karakteristiek” dient, in afwijking in zoverre van het vorenstaande, de uitwendige hoofdvorm van de bebouwing, bestaande uit goot- en bouwhoogte en dakhelling te worden gehandhaafd.
 8. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5,5 m bedragen, met dien verstande dat:

- de bouwhoogte van erfafscheidingen ten hoogste 2 m mag bedragen;

- de bouwhoogte van palen en masten ten hoogste 6 m mag bedragen.

19.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

 1. het landschapsbeeld;
 2. de verkeersveiligheid;
 3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

nadere eisen stellen aan:

 1. de afstand tussen de gebouwen;
 2. de afstand tot de weg;
 3. de plaats van andere bouwwerken;
 4. de goothoogte, bouwhoogte, dakhelling en nokrichting van de gebouwen.
19.4. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen voor de bouw van een tweede bedrijfswoning bij een verblijfsrecreatieterrein, met dien verstande dat de bedrijfseconomische noodzaak kan worden aangetoond en dat er continu toezicht noodzakelijk is.

19.5. Specifieke gebruiksvoorschriften

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan:

- het gebruik van de gronden voor reclamedoeleinden anders dan voor het op de gronden gevestigde bedrijf;

- het gebruik van gebouwen, niet zijnde dienstwoningen, en kampeermiddelen voor permanente bewoning;

- het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige detailhandel;

- het gebruik van gronden en bouwwerken als horecabedrijf, met uitzondering van de bestaande horeca ter plaatse van Sikkenbergweg 7;

- het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

- het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;

- het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.

19.6. Aanlegvergunning
 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 1. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist indien het werken en/of werkzaamheden betreft die het normale onderhoud tot doel hebben.

 1. Voorzover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.