Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 20. Sport - Lawaaisport
20.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Sport - Lawaaisport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. lawaaisportterrein, waaronder mede begrepen motor- quadcrossterrein, kartbanen en grasbanen;
 2. bescherming van het open karakter van het landschap, voorzover de gronden zijn aangegeven met “landschappelijk waardevol open”;

alsmede voor:

 1. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
 2. groenvoorzieningen en water;

met dien verstande dat:

 1. in de bestemming geluidwerende voorzieningen in de vorm van grondlichamen zijn begrepen.
20.2. Bouwvoorschriften
20.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. De gebouwen worden uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak gebouwd.
 2. De oppervlakte van gebouwen bedraagt per bouwvlak ten hoogste 2.000 m2.
 3. De bouwhoogte bedraagt niet meer dan 8 m.
 4. De goothoogte bedraagt niet meer dan 4,5 m.
 5. Het bouwen van dienstwoningen is niet toegestaan.
20.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 8 m bedraagt, met dien verstande dat:

- de bouwhoogte van bouwwerken voor reclamedoeleinden ten hoogste 6 m mag bedragen.

20.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

 1. het landschapsbeeld;
 2. de verkeersveiligheid;
 3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

nadere eisen stellen aan:

 1. de afstand tussen de gebouwen. Hierdoor kan worden voorkomen dat het op geconcentreerd bouwen gerichte streven wordt aangetast;
 2. de afstand tot de weg;
 3. de plaats van andere bouwwerken;
 4. de goothoogte, bouwhoogte, dakhelling en nokrichting van de gebouwen.

20.4. Specifieke gebruiksvoorschriften

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan:

- het gebruik van de gronden voor reclamedoeleinden anders dan voor het op de gronden gevestigde bedrijf;

- het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen voor de periode 1 november tot 15 maart;

- het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige detailhandel of als zelfstandig horecabedrijf;

- het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

- het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;

- het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.

20.5. Aanlegvergunning
 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 1. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist indien het werken en/of werkzaamheden betreft die het normale onderhoud tot doel hebben.

 1. Voorzover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.