Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 21. Verkeer
21.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wegen en straten;
 2. voet- en fietspaden;
 3. parkeervoorzieningen;
 4. groenvoorzieningen;
 5. water;

met dien verstande dat:

 1. van de in de bestemming begrepen wegen het aantal rijstroken ten hoogste twee mag bedragen, in- en uitvoegstroken niet meegerekend;
 2. de inrichting van de wegen, straten voet- en fietspaden hoofdzakelijk is gericht op de afwikkeling van verkeer.
21.2. Bouwvoorschriften
 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
 1. de hoogte van palen en masten mag ten hoogste 12 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van bouwwerken voor reclamedoeleinden ten hoogste 6 m mag bedragen;
 2. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag ten hoogste 10 m bedragen, met dien verstande dat:

- de bouwhoogte van bouwwerken voor reclamedoeleinden ten hoogste 6 m mag bedragen.