Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 22. Verkeer - Luchtverkeer
22.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Verkeer - Luchtverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. een vliegveld ten behoeve van ultralight-vliegtuigen met de daarbij behorende voorzieningen;
 2. bescherming van het open karakter van het landschap, voorzover de gronden zijn aangegeven met “landschappelijk waardevol open”;

alsmede voor:

 1. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
 2. groenvoorzieningen en water.
22.2. Bouwvoorschriften
 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. de gebouwen worden uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak gebouwd;
 2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 9 m, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze hoger is;
 3. er zijn geen dienstwoningen toegestaan.

 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 12 m bedraagt, met dien verstande dat:

- de bouwhoogte van bouwwerken voor reclamedoeleinden ten hoogste 6 m mag bedragen.

22.3. Specifieke gebruiksvoorschriften

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan:

- het gebruik van de gronden voor reclamedoeleinden anders dan voor het op de gronden gevestigde bedrijf;

- het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

- het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige detailhandel of als zelfstandig horecabedrijf;

- het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan voor de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

- het gebruik van gronden voor de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer- en vaartuigen;

- het gebruik van gronden voor het storten van puin en afvalstoffen.

22.4. Aanlegvergunning
 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 1. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist indien het werken en/of werkzaamheden betreft die het normale onderhoud tot doel hebben.

 1. Voorzover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

 1. De onder a bedoelde vergunning mag geen onevenredige afbreuk doen aan de in lid 22.1 omschreven waarden.