Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 28. Beschermd dorpsgezicht (dubbelbestemming)
28.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Beschermd dorpsgezicht' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming), bestemd voor behoud, versterking, dan wel herstel van de ruimtelijke en functionele karakteristiek van het plangebied.

Deze karakteristiek wordt bepaald door de volgende ruimtelijke en functionele kenmerken:

  1. het historische centrum, waarbij met name de volgende kenmerken bepalend zijn:

- de herkenbaarheid van het oorspronkelijke nederzettingspatroon;

- de willekeurig aandoende, groepsgewijze situering van acht boerderijen met een grote cultuurhistorische waarde;

- de herkenbaarheid van de karakteristieke boerderijen door de traditionele hoofdvorm (breed uitgebouwd met lage daken);

- de waardevolle open groene ruimten en boomsingels;

- de overwegend onverharde of halfverharde paden;

b. de landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied, waarbij met name de volgende kenmerken bepalend zijn:

- de functionele en ruimtelijke samenhang tussen de karakteristieke bebouwing en het landschap;

- de licht glooiende essen en het diepgelegen beekdal;

- het Metbroekbosch, vanwege de grote botanische en faunistische waarde;

- enkele botanisch waardevolle graslandpercelen;

- de structuurbepalende beplanting;

- de structuurbepalende open ruimtes en doorzichten, die tot uiting komen door de geringe bebouwing;

- de grillige perceelsgrenzen en de steilranden;

- de aanwijzing van een aantal delen van het gebied als reservaatgebied, waardoor aaneengesloten natuurterreinen kunnen ontstaan;

- de archeologisch waardevolle gebieden;

- de overwegend onverharde of halfverharde paden;

c. het agrarisch karakter van het gebied, waarbij met name de volgende kenmerken bepalend zijn:

- essen;

- kleine boselementen en overige boomsingels;

- de aanwijzing van een deel van het gebied als beheersgebied;

d. de verkeersstructuur, waarbij met name de volgende kenmerken bepalend zijn:

- de Smeerling, die de externe ontsluiting vormt;

- de onverharde en halfverharde paden, die met name een functie hebben voor bestemmingsverkeer;

e. de waterlopen.

28.2. Bouwvoorschriften

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (basisbestemming) mogen op of in de gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.

28.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 28.2, en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

  1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in lid 28.1 genoemde ruimtelijke en functionele karakteristiek;
  2. vooraf advies wordt ingewonnen bij de Stichting Smeerling- Metbroek.
28.4. Aanlegvergunning
  1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

- het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen groter dan 25 m²;

- het zaaien en inplanten van bomen en houtopstanden binnen structuurbepalende beplanting;

- het rooien van bomen die deel uitmaken van structuurbepalende beplanting.

b. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist indien het werken en/of werkzaamheden betreft die het normale onderhoud tot doel hebben.

c. Voorzover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

d. De onder a bedoelde vergunning mag geen onevenredige afbreuk doen aan de in lid 28.1 omschreven waarden.