Plan:
Landelijk Gebied
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 30. Geluidszone - Lawaaisportcentrum(dubbelbestemming)
30.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'Geluidszone - Lawaaisportcentrum' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming), tevens bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen vanwege het motorcrossterrein en de kartbaan.

30.2. Bouwvoorschriften

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mogen in of op deze gronden geen geluidsgevoelige gebouwen worden gebouwd.

30.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 30.2en toestaan dat nieuwe geluidsgevoelige gebouwen worden gebouwd, mits de geluidbelasting vanwege het motorcrossterrein en de kartbaan van de gevels van deze geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of de vastgestelde maximaal toegestane geluidsbelasting.

30.4. Specifieke gebruiksvoorschriften

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval verstaan:

- het gebruik van niet-geluidsgevoelige objecten als geluidsgevoelig object.